Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. (“Turkcell Enerji”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Turkcell Enerji tarafından aşağıda belirtilen haller dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

Aşağıdaki metni inceleyerek, Turkcell Enerji tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel verileriniz ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği taraflar, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası Turkcell Enerji tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell Enerji, işbu Gizlilik Politikası’nda gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, güncel Gizlilik Politikası’nın www.enerjicell.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerce yararlanılan Turkcell Enerji ürün ve hizmetleri ya da talepler ve rızalar gibi hususlar kişiden kişiye farklılık gösterebileceğinden, aşağıda yer verilen tüm bilgiler her gerçek kişi açısından söz konusu olmayacaktır.

I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Turkcell Enerji tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, imza, cinsiyet, kimlik belgesi örneği,

İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi,

Abonelik Bilgileri: Müşteri numarası, abonelik sözleşmesi kodu, abonelik türü ve durumu, tarife, kampanya ve paket tercihi bilgileri, ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili bilgiler, fatura, borç ve ödemelere ilişkin bilgiler,

Satış Kanallarındaki Bilgiler: Satış süreçlerinde iletilen bilgi ve belgeler, elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla ilgili kişiyle iletişime geçildiğinde elde edilen veriler, sesli görüşme kayıtları, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri,

Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Kesintisiz elektrik enerjisi ürünü satın aldığınızda taksitlendirme durumunda finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için kredi notu bilgileri ile kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı gibi banka bilgileriniz; Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin sunduğu ödeme hizmetlerinden faydalanmak için ve/veya Turkcell Finansman A.Ş’den hizmet almak için müracaatta bulunmanız/hizmet almanız durumunda, kimlik ve iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, geçmiş dönem de dâhil ödeme performansı, konum bilgisi, hattın mobil ödeme kullanımı bilgileri, varsa ön ödemeli hat kullanım verileri vb. bilgileriniz ile kullanılan kredi olması halinde kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile limit/risk, limiti etkileyen hususlar, teminat, gecikme ve cayma bilgisi,

gibi veri türlerini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması;
 • Kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • Turkcell Finansman A.Ş. ve Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Turkcell Enerji, kişisel verilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıda sayılan yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen Turkcell grup şirketleri ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına ve TBB Risk Merkezi’ne,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer firmalara,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
IV. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, www.enerjicell.com.tr internet sitesi, Bip Turkcell Enerji Kanalı, Enerjicell mobil uygulaması, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi gibi her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, işbu Gizlilik Politikası’nda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • Turkcell Enerji’nin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Turkcell Enerji’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkcell Enerji’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
V. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi gereğince; aşağıda açıklanan yöntemlerle Turkcell Enerji’ye başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınızı noter vasıtasıyla “Turkcell Enerji Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ya da KEP adresinizden turkcellenerji@hs03.kep.tr adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.